Kontrola inwestycji budowlanych

Dzięki posiadanym przeze mnie uprawnieniom jestem przygotowany do tego, by sprawować kontrolę i bezpośredni nadzór nad inwestycjami budowlanymi. Dzięki temu odpowiedzialność za prowadzenie prac lub odbiory techniczne weźmie osoba z wieloletnim doświadczeniem, które jest poparte dziesiątkami ukończonych projektów. Oferta moich usług obejmuje powiernictwo inwestycyjne. Oznacza to, że mogę również, w Państwa imieniu, wziąć odpowiedzialność za poprowadzenie wszystkich etapów budowy, łącznie z etapami przygotowania inwestycji (koordynacja fazy projektowej, nabór w formie przetargu lub konkursu ofert wykonawcy, przygotowanie stosownych umów o wykonanie robót budowlanych, etc....), monitorowania jej budżetu, raportowania i rozliczenia przed Inwestorem.

W ramach moich usług oferuję oczywiście prowadzenie pełnego, fachowego nadzoru budowlanego, dzięki czemu będą mieli Państwo pewność, że przestrzegane są wszelkie przepisy, a prace są wykonywane w bezpieczny i właściwy, zgodny z projektem, sposób. Czynności te obejmują dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego budowy, co pozwoli mieć pewność, że wszystkie elementy obiektu zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną  i obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu możliwe będzie przekazanie budynku do użytku, bez obawy o bezpieczeństwo osób znajdujących się na jego terenie. 

Usługi nadzoru budowlanego

Oferowane przeze mnie usługi obejmują pełnienie obowiązków kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Oznacza to pełny, fachowy nadzór nad prawidłowością prowadzenia robót budowlanych, ich zgodnością z projektem, przepisami i sztuką budowlaną.

Brałem udział w realizacji wielu trudnych projektów, zatem jestem doskonale przygotowany do tego, by właściwie zająć się Waszą inwestycją. Przełoży się to nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, całej konstrukcji budynku, ale także na terminowe ukończenie prac i bezpieczeństwo budżetu. Dzięki temu, że na terenie Waszej inwestycji będzie prowadzony fachowy nadzór, eliminowane będą wszelkie zagrożenia, nieprawidłowości, a także w przypadku pojawienia się niezgodności z projektem, podejmie się właściwe, szybkie działania mające na celu ich korektę lub eliminację.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą, która – w imieniu i interesie inwestora - dba o to, by wszystkie prace na terenie budowy odbywały się w sposób zgodny z umową i przepisami, co zagwarantuje trwałość konstrukcji i bezpieczeństwo użytkownikom danego obiektu. Właśnie dlatego w jego obowiązku jest skrupulatne badanie, tego czy stosowane materiały i narzędzia pozwalają pracować w sposób, który zapewni konstrukcji należytą wytrzymałość i trwałość. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za całokształt procesu budowlanego na Waszej nieruchomości. Podlega mu kierownik budowy w obszarze określonym umową wykonawcy z inwestorem, a więc jest strażnikiem interesów inwestora na budowie.

Chętnie zajmę się wymienionymi zadaniami, co będzie stanowiło dla Państwa gwarancję prawidłowo wykonanych prac na terenie Waszego obiektu!